Giới thiệu chi tiết

Thí nghiệm

Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, nền móng, kết cấu xây dựng, cấu kiện xây dựng, vật liệu kim loại, liên kết hàn và các sản phẩm kim loại;
Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện chịu lửa và tác động của lửa;
Thí nghiệm chấn động và động đất;
Thí nghiệm thông số thiết kế xây dựng trên hệ thống ống thổi khí động.

Các file đính kèm