Giới thiệu chi tiết

Nghiên cứu khoa học

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ;
Biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thuộc ngành xây dựng. IBS đã biên soạn nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn quan trọng như: tiêu chuẩn tải trọng tác động, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn cho nhà và công trình, quy chuẩn phòng chống cháy, quy chuẩn an toàn sinh mạng…
Nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất theo đơn đặt hàng;
Thực hiện các thí nghiệm chuyên sâu phục vụ các chương trình, các đề tài nghiên cứu khoa học.

Các file đính kèm